Zarządzenie Nr 539/04

Zarządzenie Nr 539/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości położone w Sulnówku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przyjąć nieodpłatnie od Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość położoną

w Sulnówku, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 42/11, nr 42/13 i nr 341/27 o łącznej pow. 5,2222 ha.

§ 2

0pisane w § 1 grunty będą stanowily zasób gminny.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:34:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290