Zarządzenie Nr 538/04

Zarządzenie Nr 538/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie rozłożenia Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Świeciu na raty kwartalne opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) .

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Rozłożyć Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Świeciu opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Świeciu w wysokości 8.070,12 zł na raty kwartalne płatne na koniec każdego kwartału.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:33:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1270