Zarządzenie Nr 537/04

Zarządzenie Nr 537/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Świeciu przy ul. Sądowej 1.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Rozłożyć na miesięczne raty należności z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sądowej 1 w kwocie :

  • 354,63 zł - pozostała część raty za 2003 r.

  • 125,37 zł - odsetki za 2003 r.

  • 597,00 zł - rata za 2004 r.

  • 95,52 zł - odsetki za 2004 r.

Pierwsza rata w wysokości 97,11 zł płatna jest do końca marca 2004 r.

Pozostałe raty w wys. 97,71 zł płatne są do 15 dnia miesiąca począwszy od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1373