Zarządzenie Nr 534/04

Zarządzenie Nr 534/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie  przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 7 położony w Sulnowie 53A.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 2.565,31 zł wraz z odsetkami
w wysokości 117,23 zł za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Sulnowie 53a Państwu Katarzynie i Dariuszowi Kulpińskim.

Termin płatności powyższej raty ustala się na 15 grudnia 2004 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:27:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1292