Zarządzenie Nr 531/04

Zarządzenie Nr 531/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Grucznie.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.13 ust. 1 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Grucznie.

1. Zlecić wycenę w/w działki.

2. 0głosić wykaz na jej sprzedaż

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:22:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1205