Zarządzenie Nr 530/04

Zarządzenie 530/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 19932 położonej w Świeciu przy ul. Brzechwy 6.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1. Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 345/37 położonej w Świeciu przy ul. Brzechwy Nr 6, zapisanej w KW 19932 będącej w użytkowaniu wieczystym p. Żanety Stabryła w udziale wynoszącym 1/3 części.

2. Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 345/37 położonej w Świeciu przy ul. Brzechwy Nr 7, zapisanej w KW 19932 będącej w użytkowaniu wieczystym p. Marzeny Stabryła w udziale wynoszącym 1/3 części.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (16 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 09:20:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367