Zarządzenie Nr 526/04

Zarządzenie Nr 526/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodnika od ul. Krausego do budynku ul. Wojska Polskiego 71B i chodnika od ul. Paderewskiego w kierunku budynku ul. Wojska Polskiego 67D w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z 2004 r.).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na remont chodnika od ul. Krausego do budynkuul. Wojska Polskiego 71B i chodnika od ul. Paderewskiego w kierunku budynku ul. Wojska Polskiego 67D w Świeciu zgodnie z treścią ogłoszenia (załącznik nr1 do niniejszego Zarządzenia).

§ 2

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100 %.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Edyta Kliczykowska - przewodniczący

  2. Ewa Gorzka - członek

  3. Daniel Kapłanek - sekretarz

  4. Barbara Drewa - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w pok. 26 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 marca 2004, 08:56:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1220