Zarządzenie Nr 525/04

Zarządzenie Nr 525/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup sadzonek kwiatów rabatowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z 2004 r.).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na zakup sadzonek kwiatów rabatowych zgodnie z treścią ogłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia).

§ 2

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100 %

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Edyta Kliczykowska - przewodniczący

  2. Ewa Gorzka - członek

  3. Alicja Kliczykowska - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Rolnictwa Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 525/04

Ogłoszenie przetargu

Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sadzonek kwiatów rabatowych

Termin realizacji zamówienia: 29-04-2004 r do 30-06-2004 r

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w pokoju 26.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w pokoju nr 21.

Koperta powinna być oznaczona: “Oferta na zakup sadzonek kwiatów rabatowych “. Nie otwierać przed 15-04-2004 r godz. 1000.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest : Alicja Kliczykowska tel.0 prefix 52 33 32 318

Termin składania ofert upływa dnia 15-04-2004 r. o godz. 930.

Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego najpóźniej do 15-04-2004 r. do godz. 93o. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 20 w dniu 15-04-2004 r. o godz.10oo. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Załącznik nr 2do Zarządzenia nr 525/04

R E G U L A M I N P R A C Y

KOMISJI PRZETARGOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIECIU POWOŁANEJ DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

zakup sadzonek kwiatów rabatowych

  1. KOMISJA DZIAŁA W OPARCIU O ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA NR 525/04 Z DNIA 15.03.2004 r.

1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

    1. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

29 stycznia 2004 r ( Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. z 2002 r Nr 82, poz. 743 ) i postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3 Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Burmistrza Świecia.

1.4 Członkom Komisji doręcza się odpis Zarządzenia Burmistrza Świecia o powołaniu ich do składu Komisji.

1.5 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy, na druku ZP-11.

2. TRYB PRACY KOMISJI

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku niemożności osobistego zawiadomienia członka Komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji są zawiadamiani o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

2.4 Przewodniczący Komisji dokonuje na pierwszym posiedzeniu podziału prac między członkami oraz powołuje Sekretarza Komisji spośród jej członków.

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przedstawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń Komisji i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający istotne postanowienia Komisji nie ujęte w drukach ZP.

2.11 Pisma w imieniu Komisji Przetargowej skierowane do uczestników postępowania i inne powstające w czasie jej pracy podpisuje Przewodniczący Komisji.

2.12 W czasie nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej pisma wymienione w pkt.-cie poprzedzającym może podpisać Sekretarz Komisji.

2.13 Komisja Przetargowa jest władna do podejmowania decyzji, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

2.14 Decyzje podejmowane przez Komisję Przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji Przetargowej w drodze jawnego głosowania.

2.15 Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawia Burmistrzowi propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty w imieniu Komisji Przetargowej.

2.16 Burmistrz dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej.

Regulamin przetargu został

zatwierdzony przez Zamawiającego

Świecie, dnia ................................ ...........................................................

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 marca 2004, 07:57:42)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (31 marca 2004, 09:40:16)
Zmieniono: wymiana załącznika nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289