Zarządzenie Nr 524/04

Zarządzenie nr 524/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 marca 2004 roku.

w sprawie : utworzenia Miejskiego Zespołu Reagowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 9 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558 z późn. zmianami), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002, Nr 215, poz. 1818 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Utworzyć Miejski Zespół Reagowania, zwany dalej “Zespołem” jako strukturę organizacyjną odpowiedzialną za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania przez Burmistrza, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze Gminy Świecie, w którego skład wejdą: szef, zastępca szefa oraz dwie grupy robocze o charakterze stałym i czasowym.

§ 2

Na miejsca pracy Zespołu wyznaczam pomieszczenia Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych , sale numer 19 i 30 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego124, zapasowe miejsce usytuowane będzie w pomieszczeniach Referatu ds. Wojskowych, Obronnych i Obrony Cywilnej mieszczące się w podpiwniczeniu tegoż Urzędu.

§ 3

Na Szefa Miejskiego Zespołu Reagowania wyznaczam – Romana Witt

Na Zastępcę Szefa Miejskiego Zespołu Reagowania wyznaczam – Romana Kowalonka

§ 4

W skład grup roboczych o charakterze stałym wchodzą :

 1. Grupa Planowania Cywilnego.

 • Sekretarz Gminy,
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

 • Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,

 • Kierownik Wydziału Inwestycyjnego,

 • Kierownik Wydziału Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego,

 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Komendant Straży Miejskiej.

W ramach tej grupy, do czasu przyjęcia innych rozwiązań Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, zajmować się będzie zadaniami w zakresie :

   1. opracowania roboczego planu pracy,
   2. opracowania planu reagowania kryzysowego w skład, którego wchodzi również plan ochrony przed powodzią,
   3. opracowania planu obrony cywilnej,
   4. opracowania planów ćwiczeń Zespołu,
   5. prowadzenia obsługi kancelaryjno – biurowej Zespołu w tym:
  • protokołowanie posiedzeń grup o charakterze stałym i czasowym,
  • sporządzanie kart zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym,
  • redagowanie raportów bieżących i okresowych,
  • sporządzanie raportów odbudowy.

 1. Grupa monitorowania, prognoz i analiz :

  W skład tej grupy wchodzą:

  • Funkcjonariusze Straży Miejskiej,

  • Ochotnicze Straże Pożarne: Przechowo, Gruczno, Wiąg, Sulnówko, Dziki, Drozdowo
   i Świecie,

  • Inspektor ds. Techniczno – Drogowych,
  • Inspektor ds. Przeciwpowodziowych.

  Grupy o charakterze stałym wraz z Szefem Zespołu i jego zastępcą tworzą Miejskie Centrum Reagowania.

  § 5

  W skład grup roboczych o charakterze czasowym wchodzą :

  1. Grupa operacji i organizacji działań :

   • Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,
   • Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

   • Przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

   • Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii,
   • Dyrektor Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
   • Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
   • Leśniczy Leśnictwa Terespol Pomorski (Nadleśnictwo Dąbrowa),
   • Kierownik Ośrodka Oświaty.

  1. Grupa zabezpieczenia logistycznego ;

   • Prezes PCK,

   • Prezesi, dyrektorzy, kierownicy, właściciele zakładów pracy z terenu Gminy Świecie dysponujący odpowiednimi środkami – w zależności od potrzeb.

  1. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej :

   • Kierownik Miejsko – Gminnej Przychodni
   • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych,

   • Dyrektorzy wyznaczonych szkół w związku z przyjęciem ewakuowanych mieszkańców z terenów zagrożonych.

   • Właściciele wyznaczonych placówek zbiorowego żywienia,
   • Właściciele: Hotelu “Leśna”, i Hotelu “Magdalena”.

  Osobowy skład Miejskiego Zespołu Reagowania oraz Regulamin stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia. Dane zapisane w tymże załączniku w zależności od zmieniającej się sytuacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa na obszarze gminy zmieniane bądź uzupełniane mogą być na wyraźne polecenie Burmistrza.

  § 6

  Zespołem kieruje Szef Zespołu wyznaczony przez Burmistrza do którego zadań należy:

  1. Przygotowanie rocznego planu pracy.

  2. Opracowanie regulaminu bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożenia katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.

  3. Ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń.

  4. Zawiadamianie o terminach posiedzeń.

  5. Przewodniczenie posiedzeniom.

  6. Zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu.

  7. Inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.

  § 7

  Na polecenie Burmistrza Szef Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

  § 8

  W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych Szef Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

  § 9

  Posiedzeniami zespołu kieruje Szef Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca Szefa.

  W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez zastępcę, Szef Zespołu może wyznaczyć spośród członków Zespołu osobę pełniącą obowiązki zastępcy.

  § 10

  Grupa robocza o charakterze stałym pracować będzie zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Urzędzie Miejskim.

  § 11

  W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania zespoły pracują w czterech fazach :

  § 12

  Całodobowe dyżury pełnione będą w zależności od rodzaju i rozwoju zagrożenia przez służbę dyżurną Urzędu Miejskiego w bezpośrednim kontakcie z radiotelefonem będącego w sieci zarządzania Wojewody i Starosty.

  § 13

  W czasie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w oparciu o grupy robocze o charakterze stałym i czasowym. W systemie pracy ciągłym, z zapewnieniem zmianowości pracy osób wchodzących w skład Zespołu.

  § 14

  Zespół w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w roku przygotuje i przeprowadzi ćwiczenia zgodnie z plan określającym cel i główne zadania oraz przebieg ćwiczenia.

  W ćwiczeniach uczestniczy Zespół w pełnym składzie.Po przeprowadzonym ćwiczeniu Szef Zespołu przedstawia Burmistrzowi raport
  o przebiegu ćwiczeń.

  § 15

  Szef Zespołu przygotowuje propozycje do budżetu Gminy na każdy rok następny
  w zakresie :

  1. Finansowanie bieżących prac Zespołu.

  2. Wykorzystania środków z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

  3. Realizacji zadań inwestycyjnych niezbędnych do funkcjonowania Zespołu, oraz zapewnienie jego gotowości do wykonywania zadań w stanach nadzwyczajnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów tychże inwestycji oraz ze środków programów wieloletnich.

  §16

  Zespół w zakresie łączności pracować będzie w oparciu o przewodową i bezprzewodową łączność telefoniczną oraz powiatową sieci łączności radiotelefonicznej Starosty (zintegrowany powiatowy system ratownictwa).

  § 17

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Świecia

  Tadeusz Pogoda

 2. załączniki do zarządzenia (19kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 marca 2004, 07:42:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385