Zarządzenie Nr 522/04

Zarządzenie Nr 522/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 4b/5, Kościuszki 8/6, Wojska Polskiego 137/13, Polnej 6/13, Krasickiego 6/7, 10 Lutego 6/6, Żwirki i Wigury 7a/46 przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 4b/5, Kościuszki 8/6, ul. Wojska Polskiego 137/13, ul. Polnej 6/13, ul. Krasickiego 6/7, ul. 10 Lutego 6/6, ul. Żwirki i Wigury 7a/46, zgodnie z zał. nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 3 maraca 2004r. do 23 marca 2004r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 522/04 Burmistrza Świecia z dnia 03 marca 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Świeciu przy ul.Kościuszki 4b/5, Kościuszki 8/6, ul.Wojska Polskiego 137/13, ul.Polnej 6/13, ul.Krasickiego 6/7, ul.10 Lutego 6/6, Żwirki i Wigury 7a/46, przeznaczonych do sprzedaży.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (M2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOkalu

w zł

 

 

CENA 1 M2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Świecie

ul.Kościuszki 8/6

ul.Kościuszki 4b/5

ul.Wojska Polskiego 137/13

692/17 i

692/18

 

662/31

 

329/3

33974

 

 

39542

 

27350

34,78

 

 

53,60

 

70,90

1 pokój, kuchnia,

p.pokój,łazienka

2 pokoje,kuchnia

p.pokój,łazienka z wc, garderoba

3 pokoje,kuchnia,

łazienka,wc

 

34.500,00

 

47.000,00

 

19.900,00

 

18,90

 

18,90

 

21,00

teren zabudowany bud. mieszkalnym wielorodzinnym

 

 

41/1536

 

64/462

 

88/1361

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku.Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego:15 % wartości gruntu - pierwsza opłata, 1 % wartości gruntu - opłata roczna.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 522/04 Burmistrza Świecia z dnia 03 marca 2004r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (M2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOkalu

w zł

 

 

CENA 1 M2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Świecie

ul.Polna 6/13

ul.Krasickiego 6/7

ul.10 Lutego 6/6

ul.Żwirki i Wigury 7a/46

1345/15

 

 

310/3

 

1028/1

200/58

39610

 

 

34884

 

37366

27915

66,07

 

 

46,10

 

52,07

32,30

3 pokoje, kuchnia,

p.pokój,łazienka

3 pokoje,kuchnia

p.pokój,łazienka z wc

2pokoje,kuchnia,

łaz.,wc,p.pok

2pokoje,kuchnia,

łaz.wc,p.pok.

 

73.600,00

 

19.300,00

 

23.500,00

37.700,00

 

25,60

 

21,0 0

 

25,60

21,40

teren zabudowany bud. mieszkalnym wielorodzinnym

 

 

78/1556

 

46/482

 

98/364

32/2164

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku.Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego:15 % wartości gruntu - pierwsza opłata, 1 % wartości gruntu - opłata roczna.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:51:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411