Zarządzenie Nr 520/04

Zarządzenie Nr 520/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia21 czerwca 1999 r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 32/51 położonej w Świeciu przy ul. Wyspiańskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 04 marca 2004r. do 24 marca 2004r.

§ 2

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 32/51o pow. 340m2 położonejw Świeciu przy ul. Wyspiańskiego bezpośrednio przylegającej do działki nr 32/45 stanowiącej własność Pana Ireneusza Wąsik z przeznaczeniem jako ogród przydomowy.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na czas nieokreślony.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 520/04

z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

i wydzierżawienie jej

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dzierżawy

cena 1m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Świecie

ul. Wyspiańskiego

 

 

32/45

 

28176

2441m2

 

0,12

A 19 ZP

Teren projektowanej zieleni osiedlowej

teren niezabudowany

 

ogród przydomowy

czas nieokreślony

 

 

 

292,92zł.

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176