Zarządzenie Nr 518/04

Zarządzenie Nr 518/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004r.

w sprawie sprzedaży części działki nr 2861 położonej w Świeciu przy ulicy Małcużyńskiego.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zmianami) art.13 ust.1, art. 35 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży części działki nr 2861 o pow. ok.70 m2 położonej w Świeciu przy ul. Małcużyńskiegho na poszerzenie działki nr 2862 stanowiącej własność Pana Andrzeja Maliszewskiego.

1. Zlecić podział w/w działki oraz jej wycenę.

2. 0głosić wykaz na sprzedaż nowo wydzielonej działki.

3. Sprzedać w trybie bezprzetargowym nowo wydzieloną działkę na uzupełnienie
działki nr 2862 za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:22:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109