Zarządzenie Nr 516/04

Zarządzenie Nr 516/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 3.10.1989r. z Panem Januszem Kuciak na część działki nr 161/64 o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego pod garażem blaszanym nr 17 “Sójcze Wzgórze” na rzecz Pana Alfonsa Grabowskiego zamieszkałego w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego 4/13.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony.

§ 3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 1,02zł. + 22% VAT w stosunku miesięcznym.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:19:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1251