Zarządzenie Nr 515/04

Zarządzenie 515/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004r.

 

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 27865.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami )oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu do ułamkowej części działki nr 2803 zapisanej w KW 27865 oddanej w użytkowanie wieczyste, przynależnej do lokalu mieszkalnego Nr 9 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 163.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:16:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202