Zarządzenie Nr 510/04

Zarządzenie Nr 510/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić 50% bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste działki nr 953 położonej w Świeciu przy ul. Chopina 86 użytkownikowi wieczystemu Pani Władysławie Lipińskiej ze względu na to, że dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (10 marca 2004, 11:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1230