Zarządzenie Nr 512/04

Zarządzenie Nr 512/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 marca 2004r.

w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym budynku administracyjnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 157.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 215/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. określającej warunki i zasady udzielania pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji dla celów bytowych i grzewczych budynków.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić dotacje w wysokości 2.000 zł (słownie:dwatysiącezłotych) za wykonanie ogrzewania i przyłącza gazem ziemnym budynku administracyjnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 157 będącego własnością Przedsiębiorstwa Geodezyjnego “Kaja” – Grzegorz Kaja.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 marca 2004, 11:04:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202