Zarządzenie Nr 494/04

Zarządzenie Nr 494/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 lutego 2004r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Paderewskiego 8g.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 2.200,00 zł za wykup lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Paderewskiego 8g/15 Panu Ireneuszowi Szreder.

Termin płatności powyższej raty ustala się na 30 listopada 2004r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (24 lutego 2004, 12:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260