Zarządzenie Nr 491/04

Zarządzenie Nr 491/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 lutego 2004r.

w sprawie uchylenia Zarządzeń : Nr 351/03 z dnia 20 września 2003r. i Nr 433/03 z dnia 16 grudnia 2003r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Uchylić Zarządzenie Burmistrza Świecia Nr 351/03 z dnia 20 września 2003r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia od Ochotniczej Straży Pożarnej Przechowo części działki Nr 463/1 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej na rzecz Gminy Świecie oraz Zarządzeni Burmistrza Świecia Nr 433/03 z dnia 16 grudnia 2003r w sprawie nieodpłatnego przejęcia od 0chotniczej Straży Pożarnej w Przechowie działki Nr 463/4 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej na rzecz Gminy Świecie.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (24 lutego 2004, 11:53:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236