Zarządzenie Nr 466/04

Zarządzenie Nr 466/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 lutego 2004r.

w sprawie rozłożenia na kwartalne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w Świeciu przy ul. Hallera 2.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Rozłożyć na kwartalne raty należność za 2004r. w kwocie 1.903,79zł z tytułu nabycia własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Hallera 2/39.

Pierwsza rata w wys. 475,94 zł płatna jest do 15 marca 2004r.

Druga rata w wys. 475,94 zł płatna jest do 15 czerwca 2004r.

Trzecia rata w wys. 475,94 zł płatna jest do 15 września 2004r.

Czwarta rata w wys. 475,94 zł płatna jest do 15 grudnia 2004r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lutego 2004, 09:34:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266