Zarządzenie Nr 464/04

Zarządzenie Nr 464/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 lutego 2004 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1.Udzielić 50% bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste działki nr 410 położonej w Świeciu przy ul.Chopina 1 użytkownikowi wieczystemu Pani Stefanii Jurkiewicz ze względu na to, że dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok za który opata ma być wnoszona.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lutego 2004, 09:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209